Nhớ gì như nhớ tháng giêng
Nhớ đồng liếp cải ngồng lên rực vàng
Nhớ đường thôn trắng hoa xoan
Chân cò, chân mẹ già đang lội đồng
Có ai nhớ giống tôi không?
Nhớ rau diếp chấm nước lòng trong veo
Hành xuê thơm ngát xóm chiều
Bao nhiêu đạm bạc bấy nhiêu ân tình
Mình ơi! tôi cám ơn mình
Nhớ quê mình lại mỡ hành xuê lên
Cho tôi gặp lại tháng giêng
Cái mùi nghèo khổ cũng ghiền mình ơi!

– Lê Huy Mậu –

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.