Sinh Nhật đúng mùa Corona
Cách ly xã hội không bánh hoa
Khẩu trang đeo kín ngồi gõ mõ
Cầu được an vui đến mọi nhà

Sinh Nhật đúng mùa Corona
Bần Tăng ngộ đạo không hát ca
Cảm ơn bạn hữu xa gần nhớ
Tuổi 40 sang vui thật là… 

02/04/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.