Trời xanh mây trắng nhà cao
Busan một thoáng hanh hao cuối mùa …
Ta tìm kiếm những ước mơ
Học Hàn, học Nhật và giờ học ai
Quê hương đã thống nhất rồi
Cớ sao ta chẳng bằng người, ta ơi …?!

28/11/2017

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.